Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Data
Tematyka
Odpowiedzialny
6.09.2021
Wybór klasowych Rad Rodziców
Zapoznanie: ze Statutem Szkoły, wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z programów nauczania, ze  sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
Informacja na temat szczepień
Informacja na temat Egzaminu Ósmoklasisty
Informacja na temat zajęć Wychowanie do życia w rodzinie (zebranie deklaracji od Rodziców)
Ustalenie Planu Pracy danej klasy
Dyrektor szkoły
Wychowawcy
9.09.2021
Wybór Zarządu Rady Rodziców
Ustalenie Planu Pracy Rady Rodziców
Zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
Organizacja Festynu Rodzinnego
Dyrektor Szkoły
8.11.2021
godz. 17:00 kl.4-8
godz. 18:00 kl.1-3
Spotkanie z wychowawcami „Informacja o postępach w nauce i zachowaniu”
Spotkanie z psychologiem „Jak wspierać dziecko po pandemii”
Dyrektor Szkoły
Wychowawcy
3.02.2022 godz. 17:30
Omówienie wyników nauczania, informacja o postępach w nauce i zachowaniu
Przypomnienie zasad organizacji Egzaminu Ósmoklasisty
Warsztaty „Jak rozmawiać z dzieckiem?”
Dyrektor szkoły
Wychowawcy 
nauczyciele
5.04.2022
godz.17:30
Informacja o postępach w nauce i zachowaniu
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Wychowawcy
6.06.2022
Spotkanie z Rodzicami w celu przedstawienia propozycji ocen rocznych
Wychowawcy
nauczyciele
21.06.2022
Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2021/2022 – spotkanie klasowych Rad Rodziców z dyrektorem szkoły
Dyrektor szkoły