Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Data
Tematyka
Odpowiedzialny
8.09.2022
1.Spotkanie ze specjalistą do spraw uzależnień „Uzależnienia behawioralne wśród młodzieży”
2.Wybór klasowych Rad Rodziców
3.Zapoznanie: ze Statutem Szkoły, wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z programów nauczania, ze  sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
4.Informacja na temat Egzaminu Ósmoklasisty
5.Informacja na temat zajęć Wychowanie do życia w rodzinie (zebranie deklaracji od Rodziców)
6.Ustalenie Planu Pracy danej klasy
7.Informacja o ubezpieczeniu uczniów, godzinach dostępności nauczycieli
8.Zbieranie deklaracji dotyczących Programu Owoce, Warzywa, Mleko, zgłoszenie Dziecka do świetlicy
Dyrektor szkoły, wychowawcy
19 IX 2022
1.Wybór Zarządu Rady Rodziców
2.Ustalenie Planu Pracy Rady Rodziców
3.Zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
4.Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dyrektor Szkoły
09 XI 2022
Spotkanie z wychowawcami „Informacja o postępach w nauce i zachowaniu”
Dyrektor Szkoły,
wychowawcy klas
18 I 2023
1.Omówienie wyników nauczania, informacja o postępach w nauce i zachowaniu
2.Przypomnienie zasad organizacji Egzaminu Ósmoklasisty
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, wychowawcy
12 IV 2023
Informacja o postępach w nauce i zachowaniu
Dyrektor szkoły,
nauczyciele, wychowawcy
05 VI 2023
Spotkanie z Rodzicami w celu przedstawienia propozycji ocen rocznych
Wychowawcy klas, nauczyciele
20 VI2023
Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2022/2023 – spotkanie klasowych Rad Rodziców z Dyrektorem szkoły
Dyrektor szkoły