Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018
Data
Tematyka
Odpowiedzialny
30.08.2017
Wybór firmy ubezpieczeniowej
Dyrektor szkoły
07.09.2017
1.   Wybór Rad Klasowych
2.   Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Planem pracy wychowawcy klasowego, z wymaganiami edukacyjnymi z obowiązkowych zajęć lekcyjnych.
3.   Informacja na temat egzaminu gimnazjalnego w klasie III
4.   Informacja o projekcie edukacyjnym w klasie II
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
20.09.2017
1.   Wybór Zarządu Rady Rodziców
2.   Ustalenie Planu pracy Rady Rodziców
3.   Zatwierdzenie Programu wychowawczo - profilaktycznego
Dyrektor szkoły
26.10.2017
1.   Spotkanie z wychowawcami  - informacja o postępach w nauce i zachowaniu
2.   Cyfrowobezpieczni
Dyrektor szkoły
Mirosław Jadrych
22.01.2018
1.   Egzamin Gimnazjalny – przypomnienie zasad
2.   Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły
3.   Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich
4.   Spotkanie z wychowawcami – omówienie wyników nauczania
Dyrektor szkoły
Pedagog
Nauczyciele
09.04.2018
1.   Konsekwencje prawne stosowania cyberprzemocy agresji rówieśniczej
2.   Informacja o postępach w nauce i zachowaniu
Dyrektor szkoły
Policja
14.05.2018
1.   Propozycje ocen rocznych – informacja dla Rodziców podczas spotkań klasowych
2.   Spotkanie z Radami Klasowymi Rodziców w celu omówienia organizacji Festynu Rodzinnego
3.   Jak przygotować dziecko do świadomego planowania kariery zawodowej? – klasy VII i II
Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas
pedagog
21.06.2018
Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły – podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2017/2018
Dyrektor szkoły