Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Wizja szkoły
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej jest szkołą, która stwarza warunki do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju ucznia. Wspiera go w procesie nabywania wiedzy, umiejętności, nawyków i postaw. Zapewnia przygotowanie do kontynuacji nauki i życia zgodnie z uniwersalnymi wartościami etycznymi.
 
Misja szkoły
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej jest miejscem, w którym każdy czuje się bezpieczny, potrzebny i doceniany. Zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności pozwalają im odnieść życiowy sukces, a oni sami stają się odpowiedzialnymi obywatelami, gotowymi podjąć wyzwania zmieniającego się świata.
 
Bepieczeństwo
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia, a także ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu uczniów na terenie szkoły (w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych i imprez szkolnych), jak również podczas zajęć i imprez pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
 
Działania te odbywają się m. in. poprzez:
 • zapewnienie uczniom ciągłej opieki nauczycieli podczas całego pobytu uczniów w szkole,
 • organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych dyżurów nauczycielskich na korytarzach, boisku szkolnym oraz w stołówce,
 • zapewnienie uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek,
 • ograniczenie wstępu do szkoły osobom postronnym,
 • wykorzystywanie systemu monitoringu wizyjnego,
 • udzielanie uczniom, w razie potrzeby, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz, w razie potrzeby, wezwanie pomocy medycznej,
 • zapewnienie uczniom opieki pielęgniarki szkolnej,
 • realizowanie, zgodnie z planem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej,
 • omawianie na lekcjach wychowawczych i innych zajęciach zasad bezpiecznego zachowania się,
 • organizowanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli spotkań z pracownikami Policji,
 • wykorzystywanie anonimowej skrzynki e-mail, za pośrednictwem której uczniowie i rodzice mogą przekazywać informacje o niepokojących sygnałach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony uczniów,
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • wyznaczenie i oznakowanie w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych.
 
W razie niepokojących sytuacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony prosimy zgłaszać się bezpośrednio do Dyrekcji Szkoły, Pedagoga szkolnego, Wychowawców, Nauczycieli, bądź też skorzystać z anonimowej skrzynki e-mail na niepokojące sygnały pisząc na adres: majdecka.anna@wp.pl.
 
Jednocześnie przedstawiamy wykaz placówek i instytucji poza szkołą, do których można zgłaszać się bezpośrednio po wsparcie.
 
 
Wykaz placówek i instytucji, do których można zgłosić się po wsparcie
Kontakt
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Żuławy 9, 62-200 Gniezno
(61) 425 04 55, 794 055 600
Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA” http://www.niebieskalinia.pl
(61) 22 11 112
kontakt@przemoc.edu.pl
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116 111
Narkotyki-narkomania. Ogólnopolski telefon zaufania
801 199 990
Pomarańczowa Linia dla Rodziców pijących dzieci i osób z problemem alkoholowym
801 140 068
Poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym
116 123
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
800 100 100
Infolinia dla wychowawcy
801 800 967
Ośrodek wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku
(63) 27 63 948
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
www.fdds.pl
www.116111.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich
116 123
Krajowe biuro ds. przeciwdziałania narkomanii
- narkomania
- uzależnienia behawioralne
 
800 199 990
801 889 880
 
 
A A A                
dodaj stronę do ulubionych