Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
W roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają obowiązek szkolny dzieci urodzone w roku 2016.
 
Na wniosek rodziców do klasy I mogą zostać przyjęte także dzieci urodzone w roku 2017, jednak pod warunkiem, że wcześniej uczęszczały do przedszkola lub posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą, że mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 
 
Kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty?
 
Rekrutacja odbywa się w terminie od 01 marca 2023r. do 17 marca 2023r..
 
Prosimy odpowiednie pliki pobrać, wydrukować, wypełnić i złożyć 
w Sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 
Uwaga: W Sekretariacie dostępne są także wersje papierowe wymaganych dokumentów.
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Szkołą:
telefon / fax   +48  63 243 66 33                e-mail: drazna@wp.pl
 
 
Jakie dokumenty należy złożyć?
 
 
dziecko z obwodu szkoły
 
 
dziecko spoza obwodu szkoły

  
      oraz dodatkowo można złożyć:


 
Do wglądu podczas składania dokumentów należy również posiadać akt urodzenia dziecka i dowody osobiste rodziców/prawnych opiekunów.
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej;
2) inspektorem ochrony danych jest Tomasz Gniewkowski, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@itgov.pl; telefonicznie 503-101-489; lub pisemnie na adres naszej siedziby;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły podstawowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe;
4) odbiorcą danych osobowych są: tut. placówka oświatowa, Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Wierzbocice 52, 62-400 Słupca, System Informacji Oświatowej, inne podmioty uprawnione do przetwarzania danych;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innych szczegółowych przepisach prawa oraz w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u administratora danych;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści przekazywanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy administratora danych;
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie odrzucenie wniosku rekrutacyjnego;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Szkołą:
telefon / fax   +48  63 243 66 33                e-mail: drazna@wp.pl
 
 
Rekrutacja do klas Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej prowadzona jest na podstawie:
- Zarządzenia nr 5/2023 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Słupca jest organem prowadzącym (do pobrania),
- Zarządzenia nr 7/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dziecka i wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej,
- Uchwały XLIV/305/17 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słupca oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.