Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
  • Egzamin Ósmoklasisty
  • Egzamin Gimnazjalny
EGZAMINY
Egzamin Ósmoklasisty
 
Materiały filmowe Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
 
 
 
 
 
 
Kanał Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na Youtube zawierający także wskazówki do egzaminów (nie tylko dla ósmoklasisty): https://www.youtube.com/user/ckeedupl/videos
 
Informacje o Egzaminie
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego: 120 minut, drugiego dnia – egzamin z matematyki: 100 minut, trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego: 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
 
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
 
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.
Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: informacje i Informatory 
EGZAMINY
Egzamin Gimnazjalny
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną.
 
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego, matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki, z języka obcego nowożytnego.
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.
Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda cześć/zakres/poziom egzaminu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.
 
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w: informatorze o egzaminie gimnazjalnym, przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, arkuszach z lat ubiegłych.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił: wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego), wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki), wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym), wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).
 
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.
Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: informacje i Informatory