Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Próbny Egzamin Ósmoklasisty
 
Informujemy, że ogólnopolski 
próbny egzamin ósmoklasisty 
z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych odbędzie się
od 18 do 20 XII 2018r..
 
 
EGZAMINY
Egzamin Ósmoklasisty
Egzamin Gimnazjalny
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną.
 
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego, matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki, z języka obcego nowożytnego.
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego: 120 minut, drugiego dnia – egzamin z matematyki: 100 minut, trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego: 90 minut.
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.
Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda cześć/zakres/poziom egzaminu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
 
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.
 
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w: informatorze o egzaminie gimnazjalnym, przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, arkuszach z lat ubiegłych.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
 
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił: wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego), wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki), wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym), wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym).
 
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.
Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: informacje i Informatory 
Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: informacje i Informatory