Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
EGZAMINY
A A A
 
Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 
Poniżej zamieszczamy odnośniki do stron Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: informacje i Informatory 
 
Filmy:
 
 
 
 
 
 
Kanał Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na Youtube zawierający także wskazówki do egzaminów (nie tylko dla ósmoklasisty): https://www.youtube.com/user/ckeedupl/videos
 
Informacje o Egzaminie
Do Egzaminu Ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
 
Egzamin Ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.
 
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
 
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego: 120 minut, drugiego dnia – egzamin z matematyki: 100 minut, trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego: 90 minut.
 
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
 
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).
 
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
 
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.