Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Harmonogram realizacji UPE 2017/2018
Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 
 
 1. Do 30 września 2017r. przedstawienie Koordynatorowi projektów przez Opiekunów projektów listy propozycji tematów projektowych.
 2. Do 6 października 2017r. opracowanie przez Koordynatora projektów zbiorczej listy propozycji tematów projektowych i przedstawienie jej Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.
 3. Do 8 października 2017r. zatwierdzenie przez Dyrektora szkoły listy propozycji tematów projektowych i podanie jej do wiadomości w sposób przyjęty w szkole.
 4. Do 9 października 2017r. poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego przez Wychowawców klas.
 5. Do 22 października 2017r. wybór przez uczniów tematu realizowanego projektu oraz utworzenie zespołów projektowych.
 6. Do 31 października 2017r. przypisanie uczniów do grup i tematów projektowych przez Opiekunów projektów (na wniosek Wychowawcy ucznia), w przypadku uczniów, którzy nie podjęli samodzielnie takich decyzji.
 7. Od 31 października 2017r. do 31 maja 2018r. realizacja projektów przez zespoły uczniowskie.
 8. Od 01 czerwca 2018r. do 17 czerwca 2018r. publiczne prezentacje projektów uczniowskich i ewaluacja projektów.
 9. Nie później niż 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustalenie przez Opiekunów projektów uogólniających ocen udziału uczniów w projektach i przekazanie ich Wychowawcom klas oraz Koordynatorowi projektów.
 10. Do 22 czerwca 2018r. przekazanie Koordynatorowi projektów przez Opiekunów projektów kompletnej dokumentacji projektów.
 11. Do 22 czerwca 2018r. przedstawienie Koordynatorowi projektów przez Opiekunów projektów ewaluacji projektów.
 12. Nie później niż do 31 sierpnia 2018r. przedstawienie Radzie Pedagogicznej przez Koordynatora projektów Rocznego sprawozdania z realizacji projektów w roku szkolnym 2017/2018 oraz przekazanie Dyrektorowi szkoły pełnej dokumentacji projektów za dany rok szkolny.