Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych z Powiatu Słupeckiego
na rok szkolny 2022/2023
 
Liceum Ogólnokształcące im. marsz. J. Piłsudskiego w Słupcy
Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy 
Zespół Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ - WAŻNE TERMINY
Postępowanie rekrutacyjne
16 maja-20 czerwca 2022r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24 czerwca-12 lipca 2022r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje (potwierdzone kopie lub oryginały dokumentów)
20 lipca 2022r.
godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
20 lipca-01 sierpnia 2022r.
do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły)
02 sierpnia 2022r.
do godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
do 05 sierpnia 2022r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
03-05 sierpnia 2022r.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
16 sierpnia 2022r.
godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
16-25 sierpnia 2022r.
od godz. 15.00.
Potwierdzenie woli przyjęcia do liceum poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu
wniosku)
26 sierpnia 2022r.
godz. 13.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
do 29 sierpnia 2022r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 
 
 
Materiały do pobrania (pdf)
- uwaga: poniższe materiały odnoszą się do struktur szkolnictwa w Polsce sprzed reformy systemu edukacji i mają jedynie charakter poglądowy
 
Publikacja
Informacje dodatkowe
Informator opracowano w ramach projektu "Euroguidance" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Edukacja dla pracy”.