Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
Dowozy na rok szkolny 2022/2023
Dowozy od 01 września 2022r.
 
7:50 Rozalin
8:01 Młodojewo Parcele
8:05 Żelazków
7:47 Róża
8:00 Młodojewo skrzyżowanie
8:07 Czesławowo
7:50 Młodojewo SP
7:55 Meszna
7:57 Szkudłówka
8:00 Szkudłówka
 
Regulamin dowozów do szkoły
Regulamin dowożenia dzieci do szkół i placówek oświatowych Gminy Słupca
1. Organizatorem dowożenia dzieci do szkół i placówek oświatowych jest Gmina Słupca.
2. Wykonanie dowożenia dzieci zlecono gminnej jednostce organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca.
3. Organizator dowozu określa przystanki dla autobusów szkolnych, godziny odjazdów w porozumieniu z dyrektorami szkół.
4. Każda szkoła zobowiązana jest dostosować plan zajęć do terminów dowożenia uczniów.
5. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca lub osoba przez niego wyznaczona w sprawie dowożenia uczniów współpracuje z organizatorem i dyrektorami szkół oraz nadzoruje wykonanie zlecenia, a w szczególności by:
a) autobus szkolny odjeżdżał z przystanku o godzinie ustalonej w porozumieniu z dyrektorami szkół, po sprawdzeniu przez opiekuna obecności uczniów,
b) uczniowie każdej szkoły wsiadali/wysiadali do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu,
c) w przypadku awarii autobusu zapewniony został pojazd zastępczy.
6. Opiekun dzieci i młodzieży przy dowozach szkolnych i przedszkolnych odpowiedzialny jest za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
1) Opiekun decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach.
2) Opiekun odpowiada za bezpieczeństwo uczniów – dzieci w czasie wsiadania, przejazdu i wysiadania z autobusu ( pojazdu).
3) Po przyjeździe na przystanek „dla wsiadających”, opiekun wychodzi z autobusu i sprawuje opiekę podczas wsiadania uczniów.
4) Po przyjeździe na przystanek „dla wysiadających” pierwszy z autobusu wysiada opiekun i sprawdza warunki bezpieczeństwa dla uczniów wysiadających oraz przeprowadza uczniów na właściwą stronę ulicy lub drogi.
5) Opiekun szkolnego autobusu przekazuje uczniów dowożonych wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi – wychowawcy.
6) Przed rozpoczęciem przewozu opiekun odbiera uczniów od nauczyciela – wychowawcy i wpuszcza ich do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem.
7) Opiekun podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku oraz informuje bezpośredniego przełożonego lub osobę przez niego wyznaczoną o zaistniałym fakcie.
8) W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
9) Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.
8. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów:
1) Rodzic/prawny opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przystanku.
2) Rodzic/opiekun prawny odpowiada również za bezpieczeństwo dziecka podczas jego oczekiwania na przystanku ( lub miejscu wyznaczonym) do czasu przyjazdu autobusu z wyjątkiem przystanków zlokalizowanych na terenie szkoły, gdzie opiekę sprawuje nauczyciel w ramach zajęć świetlicowych.
3) Rodzic/opiekun prawny odpowiada za umyślnie zniszczone przez dziecko mienie.
9. Obowiązki przewoźnika.
1) Autobus winien być oznakowany zgodnie z przepisami.
2) Podczas wsiadania i wysiadania uczniów winny być włączone światła awaryjne.
3) Kategorycznie zabrania się przewożenia dzieci bez opiekuna.
4) Zabrania się zatrzymywania i umożliwienia wsiadania lub wysiadania uczniów na przystankach nie ujętych w harmonogramie.
5) w razie awarii autobusu zapewniony zostanie pojazd zastępczy.
10. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów.
11. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
1) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
2) wstawać z miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
3) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
4) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
5) rozmawiać z kierowcą.
12. Dyrektor szkoły ma prawo do zapoznania się z frekwencją dowożonych uczniów w celu porównania ja z obecnością w czasie zajęć w szkole.
13. Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie:
1) prawidłowej organizacji dowozów,
2) zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
3) poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie lekcji.
14. Szkoła ma obowiązek reagować zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczących pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.
15. Dyrektorzy szkół informują z wyprzedzeniem 5 dniowym organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są tym samym autobusem.
16. Uczeń dowożony autobusem szkolnym może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły i opiekuna – na prośbę pisemną rodzica (prawnego opiekuna).
17. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym oraz przez dyrektorów placówek do zapoznania z niniejszym regulaminem nauczycieli, rodziców, wychowawców klas.
 
Zakres obowiązków opiekuna dzieci i młodzieży przy dowozach szkolnych i przedszkolnych
1. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów:
- w trakcie wsiadania do lub wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu,
- w trakcie jazdy autobusu, busa.
2. Opiekun ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa.
4. Dokonuje sprawdzenia stanu liczebnego w czasie oczekiwania oraz na zewnątrz pojazdu.
5. Dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe.
6. Przestrzeganie zasady – opiekun wsiada ostatni i wysiada pierwszy.
7. Ustalenia sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy.
8. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie oczekiwania i przejazdu.
9. W trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze.
10. Przywrócenie ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej.
11. W trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających.
12. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania kończącym dowóz.
13. Po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów(np. torba, odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty kierowcy pojazdu.
14. Zorganizowanie bezpiecznego wysiadania w razie konieczności zatrzymania się na trasie, na skutek zaistniałych okoliczności zmuszających do opuszczenia pojazdu przez dzieci i młodzież. Zabezpieczenia wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzenie w bezpieczne miejsce.
15. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszania przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu, gdy interwencja w celu przywrócenia bezpieczeństwa nie przyniosła ona oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły do której uczeń jest dowożony oraz organizatora dowozu.
16. W razie potrzeby opiekun dokonuje codziennych wpisów zawierających uwagi dotyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozów oraz uwagi dotyczące zachowań uczniów w trakcie przewozu. W przypadku nieodpowiednich zachowań uczniów, opiekun dokonuje do zeszytu dowozu wpisu zawierającego: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i klasy do której uczeń uczęszcza, opis zdarzenia (zachowania), opis podjętych przez opiekuna działań i czynności w stosunku do zaistniałej sytuacji. Zeszyt dowozu opiekun przedstawia do kontroli osobie odpowiedzialnej za dowóz w gminie Słupca.