Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
 
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:  link1  link2
 
 
 
       Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej zobowiązuje się zapewniać dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem: https://drazna.pl/.
 
       Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • treści opublikowane na stronie w postaci artykułów, załączników, zdjęć mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
  • filmy nie posiadają napisów do osób niesłyszących,
  • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.
 
       Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Możliwe jest to również powiększanie rozmiaru tekstu za pomocą umieszczonego na niej narzędzia ( a A A ).
 

Kolorystyka

Przyjęta dla strony kolorystyka spełnia następujące wskaźniki:
współczynnik kontrastu strony: od 9.058 w części głównej strony do 20.354 w menu (nawigacji) strony.
różnica jasności strony: od 167.553 w części głównej strony do 249.102 w menu (nawigacji) strony.
różnica kolorów strony: od 519 w części głównej strony do 723 w menu (nawigacji) strony.
 
       Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Część dokumentów może być zeskanowana w formie obrazu, co uniemożliwia odczytanie ich przy pomocy narzędzi komputerowych.
 
       W serwisie znajdują się również grafiki i zdjęcia, które nie posiadają opisów alternatywnych. Ponadto stosowane pola formularzy są właściwie opisane.
 
       Materiały filmowe nie posiadają napisów oraz opisu pełnej treści filmu umieszczonego w odrębnym pliku.
 
       Możliwe jest korzystanie z automatycznego lektora, który po zaznaczeniu tekstu odczytuje na głos zaznaczony fragment lub całość tekstu w oparciu o: czytniki ekranowe wbudowane w systemy operacyjne takie jak Narrator dla Microsoft Windows, VoiceOver macOS czy TalkBack dla Android, a także w oparciu o dodatki do przeglądarek np. ChromeVox i Chrome Vis dla przeglądarki Google Chrome czy FireVox dla przeglądarki Firefox.
Osobom niewidomym zaleca się stosowanie oprogramowania typu screen reader, które nie tylko odczytuje całą zawartość ekranu, ale także umożliwia wyświetlanie tekstu w alfabecie Brailla na podłączonej do komputera linijce brajlowskiej.
 
       Pracujemy nad tym, aby zamieszczane na stronie treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.
       Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić dostępność strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariatpgd@wp.pl..
 
Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01.
 
Data ostatniej znaczącej aktualizacji: 2020-10-01.
 
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
 
       Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Drążnej.
 
       W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Osobą kontaktową jest Mirosław Jadrych. Dane kontaktowe: +48 63 243 66 33, sekretariatpgd@wp.pl. Pod wskazany kontakt można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
       Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
       Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

       Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
       Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych
Budynek szkoły częściowo spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami (brak dostępu do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze). Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny (parter oraz piętro). Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od strony drogi gminnej z podjazdem oraz wejście od strony boiska. Do wejścia prowadzą dwustopniowe schody. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome oraz słabowidzące. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej
Drążna 38
62-400 Słupca
 
tel. +48 63 243 66 33,
tel. kom. +48 691 807 643
 
 
Strona internetowa: https://drazna.pl/
 
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl