Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Drążnej
A A A
     Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej w roku szkolnym 2020/2021 realizowała projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu -„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”. W projekt zaangażowani byli uczniowie klasy VI, VII, VIII oraz nauczyciele: Edyta Selka, Marcin Majdecki, Mirosław Jadrych, Danuta Samul.
 
     Uczniowie zrealizowali w ramach Cyfrowej Szkoły Wielkopolski@2020 dwa projekty. Pierwszy dotyczył pogody „Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody i analiza jej wpływu na funkcjonowanie przyrody i społeczeństw”. W ramach tego projektu uczniowie klas VI, VII i VIII poznali zasady prawidłowej lokalizacji stacji meteorologicznej, w tym zasady prawidłowej instalacji czujników mierzących poszczególne parametry meteorologiczne (charakterystyki pogody). Mieli możliwość poznać oprogramowanie służące do zdalnego sterowania działaniem czujników, transmisji danych i ich wstępnej analizy numerycznej i graficznej. Przy okazji opanowali wiedzę na temat pogody i mierzonych parametrów meteorologicznych. Nabyli umiejętności organizacji i prowadzenia systematycznych obserwacji meteorologicznych i fenologicznych jako uzupełnienia do pomiarów automatycznych w przekroju kilku miesięcy. Trudną rzeczą było nabycie umiejętności wykonywania wizualizacji i przetwarzania danych pomiarowych i obserwacyjnych z własnych pomiarów i obserwacji, którego efekt stanowiła cyfrowa mapa wielkopolski.
     Drugi realizowany przez uczniów projekt dotyczył problematyki zużycia energii i związanego z tym obciążania środowiska - „Ile dwutlenku węgla (CO2) wytwarza twoja rodzina poprzez zużycie energii elektrycznej?”.
W ramach tego projektu uczniowie ustalali, czy rodzice archiwizują miesięczne (roczne) rachunki za zużytą energię elektryczną. Inwentaryzowali w domach rodzinnych sprzęt zasilany energią elektryczną. Oceniali także ilości zużytej energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ucznia według poznanych tabel i wytycznych. Na tej podstawie obliczali „wytworzone” przez rodzinę ucznia miesięcznie i rocznie ilości CO2. Uzyskane dane zostały przetransmitowanie do zbioru danych podprojektu, tj. do serwera głównego. Podobnie jak w pierwszym projekcie uczniowie zinterpretowali mapy i wyprowadzili konkluzje końcowe.
     Nasi uczniowie badali, dyskutowali, żywo interesowali się podejmowaną tematyką przez co mamy nadzieje wzrosły nie tylko ich kompetencje zespołowe, ale także świadomość ekologiczna. 
     W ramach projektu nasza szkoła wzbogaciła się o:
- stację pogody Garni 935 PC,
- urządzenia pomiarowe Sense Disc,
- tablety,
- laptop.
 
Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.